فرم درخواست نمایندگی فروش

مشخصات فروشگاه و انبار

آدرس فروشگاه
مدیر مجموعه
نوع مالکیت فروشگاه
نوع مالکیت انبار
تمایل به همکاری در فروش کدامیک از محصولات زیر را دارید :

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی
MM slash DD slash YYYY

مشخصات معرف/همکاران تجاری که شناخت خوبی از شما دارند:

نام و نام خانوادگی
آدرس
نام و نام خانوادگی
آدرس